demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187791

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
26.03.2006 VÝROČÍ: 1. rok provozu portálu W W W . D E M O G R A F I E . I N F O

1. dubna 2006 uplyne přesně jeden rok od spuštění demografického informačního portálu do veřejného provozu. Rozhodli jsme se proto výjimečně zařadit namísto pravidelného demografického textu příspěvek, který si klade za cíl představit základní ideu portálu, cílovou skupinu, na kterou je zaměřen, vývoj návštěvnosti během roku a další záměry pro rok 2006.


1. Základní idea

Demografickému vývoji v České republice i v celé Evropě se dostává v posledních letech stále více pozornosti ze strany médií i veřejnosti. Demografické stárnutí, dramatické změny v úrovni plodnosti, nárůst rozvodovosti, pokles sňatečnosti apod. jsou stále častěji zmiňovaná témata, důležitost některých z nich roste také v oblasti politického rozhodování (důchodová reforma) či s rozšířením Evropské unie (Zelená kniha).

Samotný obor demografie patří mezi méně známé disciplíny a znalosti či představy většiny lidí o něm jsou spíše mlhavé. Demografická data, z nichž obor převážně vychází, jsou sbírána v rámci statistického zjišťování Českým statistickým úřadem. Ten údaje zpracovává a publikuje většinou formou datových pramenných děl. V mediálním prostoru se problematice systematicky věnuje pouze odborný časopis Demografie, vydávaný Českým statistickým úřadem. Tento časopis je však zaměřen na odbornou veřejnost a těm, kteří nejsou s odbornou demografickou terminologií obeznámeni, je z větší části obtížně srozumitelný.

Ze zhodnocení stávající neuspokojivé situace, kdy se především laická veřejnost v problematice jen obtížně orientuje, a ve snaze o odstranění uvedených nedostatků vznikla koncem roku 2004 myšlenka vytvoření Demografického informačního portálu, zahrnujícího v sobě následující:

a) Flexibilita – s využitím moderních informačních technologií, především internetu, portál flexibilně a s minimální časovou prodlevou reaguje na aktuální dění v oboru

b) Rozkročenost – především díky pestré nabídce služeb je portál schopen poskytovat zajímavé informace širokému spektru návštěvníků (laikům, odborníkům, studentům, novinářům, atd.)

c) Komplementarita – přes široký záběr portál efektivně doplňuje chybějící, nepokryté sektory v oboru demografie (svou povahou se odlišuje jak od časopisu Demografie, tak od další publikační činnosti a zpracování datových zdrojů ČSÚ)

d) Spolupráce – portál není organizačně začleněn do žádné ze stávajících institucí v oboru demografie, umožňuje efektivní spolupráci se všemi, kdo v oblasti demografie působí, jde napříč stávající strukturou

Základní ideou portálu je především popularizace oboru demografie, zprostředkování jeho metodických postupů, východisek, zjištění apod. co nejširšímu spektru čtenářů, pomoc při orientaci v problematice, odborné zhodnocení.

2. Cílová skupina

Definování cílové skupiny je důležité již při vzniku koncepce projektu. Demografický informační portál je zaměřen na široké spektrum čtenářů, které lze rámcově shrnout do následujících 4 kategorií:

a) Novináři – do této kategorie patří jak přispěvovatelé odborných periodik, tak novináři píšící do celoplošných médií s obecným zaměřením. Ti na portále naleznou podrobné vysvětlení základních i specifických demografických pojmů, konkrétní příklady s reálnými daty, analýzy vztahující se k aktuálnímu tématu.

b) Studenti - kategorii tvoří studenti středních škol, vyšších odborných škol i vysokých škol. Studenti kurzů základy demografie u příbuzných oborů stejně jako studenti oboru demografie či statistiky. Ti portál mohou využít jednak jako studijní materiál učebnicového typu, ale také jako zdroj odborné literatury ve formě analýz, komentářů, rozhovorů s odborníky, recenzí vycházející literatury, atd.

c) Odborná veřejnost - kategorii tvoří pedagogičtí pracovníci vysokých, vyšších odborných a středních škol, vědečtí a výzkumní pracovníci, analytici, zaměstnanci institucí zaměřených na statistiku či demografii. Portál odborníkům nabízí podrobný přehled o aktuálním dění z oboru demografie a příbuzných oblastí, usnadňuje jejich komunikaci s médii. Na stránkách naleznou návštěvníci přehledný kalendář připravovaných akcí v oboru, jako jsou např. semináře, konference, workshopy, přednášky a další.

d) Laická veřejnost – tuto nejširší kategorii tvoří celé spektrum návštěvníků, kteří se o demografii zajímají z pohledu jiných vědních disciplín, zajímají se o její konkrétní část, oblast, jejich zájem je pouze okrajový, informativní, zasazený do širších specifických či obecných souvislostí. Pro tyto čtenáře je koncipována velká část portálu, cílem je poskytnout těmto návštěvníkům srozumitelně  a přehledně informace, které hledají, případně zvýšit jejich znalost a zájem o problematiku.

3. Vývoj návštěvnosti

Návštěvnost internetových stránek je jedním z klíčových ukazatelů efektivity takovéhoto informačního zdroje, především pak její vývoj (stabilita, pokles či nárůst),  a představuje jednu z mála zpětných vazeb pro autory. Důležité je přitom rozlišovat mezi počtem přístupů jako takových a počtem tzv. autentických přístupů (sessions), kdy pomocí různých indikátorů (např. IP adresa, cookies, atd.) se  „počítadla“ snaží nezapočítávat stejného uživatele vícekrát během jistého času (několik hodin, den, měsíc, atd.). Během prvního roku provozu portál navštívilo více než 30 000 takových autentických čtenářů. Přičemž jen od ledna do března roku 2006 bylo zaznamenáno přes 10 000 unikátních návštěv.

Počet všech přístupů (i vícečetných) a jeho vývoj během prvního roku provozu portálu demonstruje Graf 1. Samotný Graf 1 se od Grafu 2, ve kterém jsou znázorněni pouze „autentičtí návštěvníci“,  liší de facto pouze nižšími hodnotami celkového počtu návštěvníků v jednotlivých měsících, trendy vývoje jsou však velice podobné. 

Graf 1: Vývoj měsíčního počtu přístupů portálu Demografie.info v období duben 2005 až březen 2006


Při pohledu na Graf 2 lze vyčíst několik zajímavých skutečností. Jelikož bylo spuštění portálu doprovázeno mediální kampaní (tisková zpráva v ČTK, články na portálu Neviditelný pes, atd.), byla počáteční návštěvnost relativně vysoká. Nešlo však o stálejší čtenáře, proto v dalších měsících došlo k poklesu návštěvnosti. Se snižující se návštěvností tak i internetové vyhledávače portál zařazovaly na nižší pozice v žebříčku vyhledaných odkazů. Například na začátku května vyhledávač Google.com  slovo DEMOGRAFIE spojil s odkazem na demografický portál až na 17. místě, zatímco od konce roku 2005 se stabilně na stejný výraz objevuje odkaz na portál Demografie.info již na 2. místě, hned za oficiálními stránkami Českého statistického úřadu,  jak je patrné z Tab. 1.

Tab. 1: Srovnání pořadí odkazů na portál Demografie.info ve dvou internetových vyhledávačích při zadání klíčových slov


Vývoj návštěvnosti portálu lze rozdělit do tří následujících fází:

a) Fáze poklesu – přibližně od první půlky dubna 2005 se začíná návštěvnost portálu snižovat až k hodnotě 456 sessions v srpnu. Hodnoty v červenci a srpnu jsou pravděpodobně také mírně ovlivněny letními prázdninami, kdy zástupci jedné z největších cílových skupin, tj. studenti, informace o demografii  nevyhledávají v takové míře jako v průběhu školního  roku.

Graf 2: Vývoj měsíčního počtu autentických přístupů „sessions“ portálu Demografie.info v období duben 2005 až březen 2006


b) Fáze vzestupu – s prázdninami zřejmě souvisí i značný nárůst návštěvnosti od měsíce září. Až do ledna 2006 návštěvnost výrazně roste každý měsíc s jedinou výjimkou, kterou představuje prosinec a doba vánočních svátků s navazujícími zimními prázdninami. Pokud bychom však vzali v úvahu návštěvnost od 1. do 20. prosince a prodloužili ji až do konce měsíce (s pomocí průměrné návštěvnosti za den), dostaneme se na hodnotu přibližně 2 570 sessions za měsíc prosinec.

c) Fáze stabilizace - Od ledna 2006 do současnosti pravděpodobně vývoj návštěvnosti neprochází žádným výrazným vývojem. Ačkoli se únorové hodnoty propadly výrazně dolů, je třeba brát v úvahu skutečnost, že v tomto roce  byl únor o tři dny kratší než ostatní měsíce a také během celého února probíhaly jednotlivé etapy jarních prázdnin, a jak pracující, tak studenti v tomto období tráví více času mimopracovními aktivitami. Vliv zde může mít i zkouškové období vysokoškoláků. Je otázkou, jak se další měsíce bude návštěvnost vyvíjet a zda bude pokračovat tato stagnace, popřípadě zda dojde k výraznějšímu pohybu.

Pro názornější ukázku vývoje návštěvnosti v průběhu celého měsíce uvádíme Graf 3. Vybrali jsme měsíc leden roku 2006, jelikož jde o dokončený měsíc s největší návštěvností za celou dobu existence portálu (za březen ještě nejsou k dispozici všechna data). Červené pruhy v grafu představují víkendy, v grafu je zřetelný pokles návštěvnosti v průbehu víkendu, většinou počínající již v pátek, naopak výrazný nárůst je zřejmý v pondělí. Pondělní hodnoty jsou pravděpodobně ještě zvýrazněny skutečností, že od počátku provozu portálu jsou nové autorské texty uveřejňovány vždy v pondělí.

Graf 3: Vývoj denního počtu autentických přístupů „sessions“ portálu Demografie.info v lednu 2006


Z pravidelnosti vývoje návštěvnosti v průběhu celého měsíce lze usuzovat na relativně stabilní čtenářskou základnu, která se již orientuje na pravidelné příspěvky,  portál tedy nenavštěvují jen náhodní čtenáři.

4. Směřování
 
V současné době představuje podíl autorských textů vytvořených členy redakčního týmu 71% (viz. Tab 2) všech dosud uveřejněných příspěvků. Téměř jedna třetina textů tak pochází z pera externích přispěvatelů. Předpokládáme, že tento podíl se bude v budoucnu ještě zvyšovat a výrazně se rozšíří spektrum externích občasných přispěvatelů, čímž bude možné kapacity členů redakčního týmu více soustředit na doplňování informativní sekce „O demografii“ a rozšiřování dalších aktivit. Mezi hlavní cíle tak patří například:

a) Populační vývoj - jedním z hlavních cílů redakčního týmu pro následující rok je rozšíření obsahu sekce Populační vývoj o další země a regiony. Tuto sekci jsme začali vytvářet na podzim roku 2005 a doposud byl zveřejněn populační vývoj za 5 zemí, respektive 4 země a jeden specifický region (Střední východ).

b) Demografický slovník – současná podoba slovníku, který se nachází na našich stránkách, je pouze dočasná a bohužel vzhledem k vytíženosti redakčního týmu stále není možné zavedení jeho nové verze s podstatně větším počtem pojmů.

c) Odkazy – podobná situace jako v případě demografického slovníku je v případě sekce odkazů, která by měla obsahovat internetové adresy významných demografických institucí, statistických úřadů, datových a dalších internetových zdrojů s demografickou tématikou. Za současný špatný stav sekce se všem čtenářům a zájemcům o uvedené informace velice omlouváme.

Tab. 2: Přehled počtu uveřejněných příspěvků dle typu a autorství


Demografický portál vydává Demografické informační centrum o.s., které je tvořeno především členy redakčního týmu. V budoucnu lze očekávat na portále zveřejňování výsledků tzv. „přeshraničních aktivit“ realizovaných sdružením DIC. V současné době pod záštitou  DIC o.s. realizuje náš tým pro organizaci Člověk v tísni o.p.s. analýzu několika městských lokalit se zaměřením na sociodemografické a ekonomické aspekty (např. nezaměstnanost apod.).  Tyto analýzy v průběhu tohoto roku budou uveřejňovány na demografickém portále. I v budoucnu pak lze očekávat podobné formy rozšíření obsahu portálu.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří zachovávají našemu portálu věrnost i přes mnohé nedostatky v jeho obsahové stránce. V případě jakýchkoli námětů, připomínek, návrhů vám budeme velice vděčni, pokud nám napíšete na adresu: hule@demografie.info.

Váš redakční tým


Demografické informační centrum
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum