demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 88997

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
11.08.2009 POPULAČNÍ VÝVOJ: Nepál

Po delší době na našem portále přinášíme text, ve kterém se autorka věnuje populačnímu vývoji vybrané země. V tomto případě se jedná o Nepál. Populační vývoj Nepálu jsme se rozhodli zveřejnit také díky politickým událostem, které tuto zemi v posledních letech zachvátily. Zajímavý je také výrazný pokles úhrnné plodnosti, zvláště v kontextu článku v LN.

Základní charakteristika a postavení v rámci regionu
Nepál se rozkládá na území 147,181 km2, je to vnitrozemský stát zhruba 800km dlouhý a 200km široký. Jih tvoří rovinatá zemědělská oblast Terai, kde kromě 50% obyvatel Nepálu žijí také nosorožci, tygři, levharti a sloni. Směrem k severu se zvedají nejdříve vrchoviny, hory a pak velehory Himálaje (kde žije asi 8% obyvatel), a částečně na území Nepálu zasahuje oblast Transhimálaje (oblasti podobného charakteru jako tibetská náhorní plošina). Především východní část území výrazně ovlivňují monzuny.

Hlavním městem Nepálu je starobylé Káthmándú. Úředním jazykem je nepálština, která je rodným jazykem pro zhruba polovinu obyvatel. Etnické 1 složení obyvatel je velmi pestré: Bráhmani, Čátriové, Nevarové, Musalmanové, Raiové, Limbuové, Tibeťané, Gugungové, Šerpové, Dolpové mnoho dalších etnik či kmenů. Podle sčítání z roku 2001 se k hinduismu hlásí 81% obyvatel, k budhismu 11% a islámu 4%. Na jaře roku 2008 bylo rozhodnutím parlamentu, ve kterém mají většinu maoisté, zrušeno království a vznikla Federativní demokratická republika Nepál.

Nepál se svými 27 mil. obyvatel leží mezi dvěma nejlidnatějšími státy světa - mezi Indií (1,150 mld. obyvatel) a Čínou (1,325 mld. obyvatel). S Čínou, konkrétně s Tibetem hraničí Nepál na severu, hranice se nachází v nejvyšším pohoří světa Himálaji a na této hranici leží i nejvyšší hora světa Mt. Everest (Ču-mu-lang-ma, Sagarmatha 8 850 m). Na východě, na jihu a na západě hraničí Nepál s Indií.

Historicky, kulturně, etnicky atd. jsou sice důležití oba „obří“ sousedé, avšak např. z hlediska aktuálních hospodářských vazeb a celkové podobnosti stylu života je Nepál mnohem více ovlivňován Indií. Proto i tabulka s přehledem základních demografických dat za rok 2008 nabízí pro srovnání data i za Indii, dále za celý region střední jižní Asie (seznam zemí řazených do tohoto regionu je uveden v poznámce pod tabulkou), za svět a pro srovnání i za Českou republiku.

 
Tab. 1: Základní demografické ukazatele, rok 2008

Zdroj: Data Finder, World Population Data Sheet 2008. Population Reference Bureau. http://www.prb.org
Pozn.: Region střední jižní Asie (vymezený Population Reference Bureau) zahrnuje tyto státy: Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Indie, Írán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán.


Nepálská populace má mladou věkovou strukturu, obyvatelstvo mladší 15 let tvoří 37%, obyvatelstvo starší 65 let pak pouze 4% celé populace, průměrný věk je 20 let. V porovnání s Indií, celým regionem i světovou populací se populace Nepálu vyznačuje ještě vyšším podílem dětské složky obyvatelstva. Při vysoké úrovni hrubé míry porodnosti 29 ‰ a při relativně nižší úrovni hrubé míry úmrtnosti 9‰, je hrubá míra přirozeného přírůstku nepálské populace vysoká, konkrétně přes 20‰. Tyto úrovně základních demografických procesů jsou spolu s mladou věkovou strukturou předpokladem vysokého tempa dalšího růstu početnosti nepálské populace. Předpokládaný počet obyvatel Nepálu v roce 2025 je 36,5 mil. a v roce 2050 48,7mil., tedy nárůst mezi lety 2008 – 2050 o 80%. Aktuální i budoucí předpokládané tempo růstu nepálské populace je ve srovnání s Indií, regionem střední jižní Asie a samozřejmě i celým světem vyšší (do roku 2050 se např. předpokládá, že počet obyvatel Indie i celého regionu vzroste o polovinu).

Použijeme-li k vystižení úrovně hlavních demografických procesů ukazatelů neovlivněných věkovou strukturou, tedy úhrnnou plodnost (3,1 dítěte na ženu) a naději dožití při narození (63 let u mužů a 64 let u žen), můžeme si dovolit konstatovat, že nepálská populace zřejmě zažívá typický průběh demografické revoluce v zemích, kde tento složitý proces nastoupil až po druhé světové válce. Pokles úrovně úmrtnosti je rychlejší než pokles úrovně porodnosti (více níže v tabulkách, které zobrazují vývoj těchto ukazatelů). Kvocient kojenecké úmrtnosti je ještě relativně vysoký (48‰), podobně jako v celém regionu. Celých 40% žen vstupuje do manželství ve věku do 20 let. Stupeň urbanizace je nízký, ve městech žije 17% populace, z toho odhadem 60% žije v životních podmínkách slumů. I v těchto ukazatelích se nepálská populace jeví „opožděnější“ oproti populaci Indie a celého regionu. Ukazatele, jejichž hodnoty v dlouhodobém vývoji světových populací klesají, mají v případě nepálské populace zpravidla relativně vyšší hodnotu než zaznamenává Indie či srovnávaný region a naopak ty ukazatele, jejichž hodnoty rostou, jsou v případě nepálské populace relativně nižší . Měřeno ukazatelem HDP je možno Nepál považovat za chudou zemi, a to i ve srovnání s regionem střední jižní Asie.
 
Populační vývoj Nepálu od roku 1950

Počet obyvatel Nepálu od druhé poloviny 20. století výrazně roste. V roce 1950 měl Nepál 8 mil. obyvatel, v roce 1980 už 15 mil a na přelomu tisíciletí téměř 25 mil (za padesát let se tedy počet obyvatel ztrojnásobil). Intenzita růstu populace měřená mírou přirozeného přírůstku byla nejvyšší od poloviny 60. let, kdy přesáhla 2% ročně a tuto úroveň si udržovala i na přelomu tisíciletí. Ukazatel čisté míry reprodukce, který udává, kolik děvčat by se v průměru narodilo jedné ženě a dožilo se věku své matky při porodu (není tedy na rozdíl od předchozího ukazatele ovlivněn věkovou strukturou populace), dosahoval nejvyšší úrovně v 70. a 80. letech (okolo 2), od té doby jeho úroveň postupně klesá.

Tab. 2: Vývoj počtu obyvatel a ukazatelů celkové reprodukce od roku 1950, 5leté průměry

1) k počátku období
Zdroj: World Population Prospects. The 2008 Revision Population Database. United Nations Population Division.
http://esa.un.org

Data charakterizující vývoj porodnosti a úmrtnosti nepálské populace od roku 1950 a jeho předpokládaný vývoj v budoucnosti ukazují, že nepálská populace (tak jako ostatní méně rozvinuté země) zažívá od druhé poloviny 20. století proces demografické revoluce, který ještě není ukončen. Úroveň hrubé míry úmrtnosti klesala plynule po celé období, a to z hodnoty přes 25‰ až na současnou úroveň pod 10‰ . Úroveň hrubé míry porodnosti nejprve stagnovala na vysoké úrovni přes 40‰ a teprve od 80. let postupně pozvolna klesá, v současné době je její hodnota pod úrovní 30‰.

Také analýzou vývoje ukazatelů naděje dožití a úhrnné plodnosti je možno konstatovat, že demografická revoluce ještě v nepálské populaci ukončena není, úroveň úmrtnosti se již sice dostala na relativně nízkou hladinu, avšak úroveň porodnosti je stále vysoká. Naděje dožití byla na počátku sledovaného období jen zhruba 35 let a postupně se zvyšovala na dnešní hodnotu okolo 63 let. Rozdíl v naději dožití při narození mezi muži a ženami není a nikdy v průběhu sledovaného období nebyl velký (zhruba 1 rok). V polovině 20. století byl však rozdíl ve prospěch mužů, naopak dnes již mají vyšší naději dožití při narození nepálské ženy.

Úroveň úhrnné plodnosti byla až do 80 let velmi vysoká, více než 6 dětí na ženu. Na přelomu tisíciletí již byl zaznamenám pokles na zhruba 4 děti na ženu a tento pokles pokračuje na aktuální hodnotu 3 děti na ženu.

Vývoj úrovně kojenecké úmrtnosti zaznamenal ve sledovaném období sice výrazný pokrok, přesto současná úroveň kojenecké úmrtnosti je ve srovnání s rozvinutými zeměmi vysoká.

Z počátečních vysokých hodnot kvocientu kojenecké úmrtnosti okolo 200‰ poklesla hodnota tohoto ukazatele v 80. letech pod 150‰ a do současnosti poklesla na úroveň zhruba 50‰.

Tab. 3: Vývoj základních ukazatelů demografické reprodukce v Nepálu od roku 1950, 5leté průměry

Zdroj: World Population Prospects. The 2008 Revision Population Database. United Nations Population Division. http://esa.un.org

Věková struktura vyjádřená ukazateli průměrného věku a podílu osob mladších 15 a starších 65 let nezaznamenala od poloviny 20. století výrazných změn, stále se jedná o progresivní věkovou strukturu. Průměrný věk se od roku 1950 pohyboval v rozmezí 18 – 20 let, do budoucna se však předpokládá zvýšení průměrného věku. Pro období 2020 – 2025 se očekává průměrný věk 25let a pro období 2045 – 2050 už 33 let. Také zastoupení dětské a seniorské složky bylo v průběhu sledovaného období téměř stálé (okolo 15% u složky dětské a 2 – 3,5% u složky seniorské) a změny se teprve očekávají. V nadcházejících letech podle prognóz nepálských i mezinárodních organizací lze předpokládají stárnutí populace a tedy opuštění současného progresivního typu věkové struktury.

Graf 1: Věková struktura Nepálu v roce 2001 a předpokládaná věková struktura pro rok 2021

Zdroj dat: Population Projection for Nepal 2001 – 2021.  Nepal Central Bureau of Statitics. http://www.cbs.gov.np/Population/Projection/Table%202.htm
Pozn.: Zastoupení jednotlivých věkových skupin je vyjádřeno v absolutních počtech, aby byly zachyceny nejen proporční změny věkové struktury, ale i změny v početní velikosti.

Závěr
27 milionová populace Nepálu prochází procesem demografické revoluce. Úroveň úmrtnosti zaznamenala od poloviny 20. století výrazný pokles, naděje dožití při narození byla pro rok 2008 odhadnuta na hodnotu 63 let pro muže a 64 let pro ženy, kvocient kojenecké úmrtnosti na 48‰. Úroveň porodnosti již také - s určitým zpožděním za poklesem úrovně úmrtnosti - zaznamenala značný pokles, úhrnná plodnost je odhadována na 3,1 dítěte na ženu. Roční míra přirozeného přírůstku 2,1% je stále vysoká a spolu s progresivní věkovou strukturou je předpokladem dalšího početního růstu populace (pro rok 2050 je podle prognóz OSN předpokládáno zhruba 50mil obyvatel). V závislosti na dalším vývoji úrovně úmrtnosti a porodnosti lze v nadcházejících letech očekávat postupné stárnutí populace a snížení tempa růstu početnosti populace.

Poznámky v textu

1 Označení etnické složení je zde použito ve zjednodušeném smyslu, některé skupiny jsou spíše vymezeny kastovně, jiné náboženstvím, původem atd.

Prameny dat:
Nepal Central Bureau of Statitics. http://www.cbs.gov.np/
Population Refernece Bureau (Data Finder, World Population Data Sheet 2008).  http://www.prb.org
United Nations Population Division. World Population Prospects. The 2008 Revision Population Database. http://esa.un.org
Pozn. : Data nepálského statistického úřadu, UN i PRB jsou odhady.

Lucie Vítková

hostující autor
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum