demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 81188

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
17.03.2013 ANALÝZA: Změny v předávání dat o zemřelých od roku 2013

Statistice příčin smrti a její tvorbě byla věnována již analýza Statistika příčin smrti a podmínky jejího vytváření    publikovaná v září 2012. Ta naznačila, že od roku 2013 dojde v souvislosti s předáváním dat o zemřelých k celé řadě zásadních změn, které se snažíme v tomto příspěvku představit podrobněji. Pro větší přehlednost je celý proces předávání dat schématicky znázorněn.

Následující příspěvek čerpá zejména z informací dostupných na internetových stránkách http://www.uzis.cz/registry-nzis/list-prohlidce-zemreleho, které jsou věnovány problematice Listu o prohlídce zemřelého (LPZ) a  kde lze najít většinu praktických informací spojených s jeho vyplněním a předáním.

 

Legislativa

V současné době je v ČR LPZ předáván dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372. Tento legislativní předpis nahradil zákon 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Zákon samotný obsahuje informace o postupu při úmrtí v §83 - §87, zde jsou zahrnuty jednak informace o poskytovatelích, kteří provádí prohlídku zemřelého (§84), dále pak postup a povinnosti prohlížejícího lékaře při prohlídce těla zemřelého (§86). Paragrafy §88-§92 jsou věnovány pitvám, §92 pak obsahuje zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu (vyhlášky), která určuje zejména náležitosti Listu o prohlídce zemřelého, způsob jeho vyplňování, místa určení jeho jednotlivých částí, postup při jejich předávání místu určení.


Od 1.1.2013 tak vstoupila v platnost vyhláška 297/2012 o Listu o prohlídce zemřelého. Tato vyhláška obsahuje konkrétní postup a způsoby předávání LPZ, položky, které formulář LPZ obsahuje (nikoliv však vzor tiskopisu), včetně pokynů.

 

Obrázek 1 popisuje schéma předávání Listu podle staré legislativy. Formulář List o prohlídce zemřelého (LPM) byl stejný pro všechna místa určení, v části I. pro zápis příčin smrti byly vymezeny 3 řádky a,b,c. Oficiální statistika byla založena na tiskopisu Hlášení o úmrtí, který byl vyplňován matrikami na základě LPM a obsahoval informace týkající se příčiny smrti. Podle údajů z tohoto Hlášení probíhala na ČSÚ procedura výběru základní příčiny smrti (od roku 2007 s použitím ACME rozhodovacích tabulek) a od roku 2011 s použitím automatizovaného systému IRIS. Vedle toho byla zasílána jedna kopie LPZ na ÚZIS ČR, kde byly pro interní účely využívány všechny dg. uvedené na tiskopise.

Obr. 1: Schéma předávání dat o zemřelých do roku 2013

 

Zdroj: Jak správně postupovat při vyplňování LPM (stručný průvodce), ÚZIS ČR

 

Nový systém

Nový obsah formuláře od roku 2013 a systém předávání dat byl ovlivněn mj. zákonem 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Podle nové vyhlášky 297/2012 se formulář dělí na 2 části, část A, obsahuje pouze administrativní údaje (žádné dg.) a je určena pro matriku, pohřební službu a pozůstalé. Část B obsahující informace o příčinách smrti je pak určena pro archivaci u poskytovatele, jehož lékař vyplnil LPZ, a pro ÚZIS ČR.

Nový formulář z hlediska obsahu zaznamenal, ve srovnání s původním, několik dalších změn:

  • Rozšířená část pro sledování příčin smrti na 4 řádky (a, b, c, d) (doporučení WHO)
  • Rozšířená část pro sledování mateřské úmrtnosti (doporučení WHO)
  • Rozšířená část pro popis vnějších příčin smrti, kód místa, kód aktivity
  • Sleduje se vliv nelegálních návykových látek (tzv. drogová úmrtí)

Zásadní změny zaznamenáváme i ve způsobu zacházení s LPZ. Schéma předávání od roku 2013 je vyznačeno na Obr. 2. Podle nového postupu má matrika k dispozici pouze informace administrativního charakteru, nezbytné k zápisu události do matriční knihy. Na základě LPZ pak i nadále vyplňuje statistické Hlášení o úmrtí pro ČSÚ, toto hlášení však již neobsahuje žádné informace o příčinách smrti. Naopak nově jsou tyto údaje předávány ze zdravotnického zařízení přímo ÚZIS ČR, zde došlo mj. k prodloužení lhůty pro předání LPZ do ÚZIS ČR na 30 dnů, což umožní jeho odeslání až po provedení nezbytných toxikologických a dalších vyšetření a zohlednění jejich výsledků při uvedení příčin smrti.

 

Obr. 2: Schéma předávání informací na LPZ od roku 2013

 

Zdroj: ÚZIS ČR, http://www.uzis.cz/registry-nzis/list-prohlidce-zemreleho

 

Kódování příčin smrti i výběr základní diagnozy určené pro tabelaci zůstává i nadále na ČSÚ, kontakt s lékaři a sběr dat o příčinách je nyní v gesci ÚZIS ČR. Oba datové zdroje je pak nutné navzájem propojit. Ze strany ČSÚ probíhá kontrola úplnosti počtu zemřelých ve vazbě na matriční záznamy,  ÚZIS ČR pak předává data o zemřelých, včetně příčin smrti na ČSÚ k párování. V případě chybění LPZ na straně ÚZIS ČR je zdravotnické zařízení urgováno, aby List předalo, zároveň jsou v některých případech lékaři kontaktováni ohledně chybného vykázání příčin smrti na LPZ (nesoulad věku, pohlaví a další).

 
Elektronizace

Kromě změny obsahu a míst určení pro předávání LPZ se však objevují i nové technické možnosti předání dat, zejména pro statistické účely. Údaje na LPZ je totiž nyní možné předat nejen v podobě tiskopisu, ale i elektronicky, a to buď prostřednictvím elektronické šablony, vytvořené ÚZIS ČR s automatickým nastavením odeslání, eventuálně prostřednictvím datového rozhraní hromadně exportovaného z nemocničního informačního systému do datového úložiště ÚZIS ČR.

Elektronicky lze formulář předat také pomocí datové schránky, tato možnost je určena zejm. pro komunikaci s matrikami, které mají datové schránky povinně zřízené, dále pak např. e-mailem. Určitým usnadněním je, vedle elektronického předání, také pouhá možnost vyplnit tiskopis v elektronické formě a následně vytisknout (výhoda zohlednění kontrolních vazeb a čitelnosti formuláře). I nadále však zůstaly zachovány předtištěné tiskopisy, které jsou nutné zejména v těch případech, kdy k úmrtí dojde „v terénu“ bez dostupné výpočetní techniky a bez možnosti formulář tisknout (zejm. pro potřeby pohřební služby je nutné LPZ předat okamžitě s tělem k převozu).

Důležité je v celém procesu vymezení určitých důležitých kontrol a vazeb. To zohledňuje i elektronická šablona, která obsahuje jak základní vazby v administrativní části, tak kontroly v lékařské části, kdy je před odesláním dat lékař upozorněn na nesoulad dg. s věkem, pohlavím zemřelého, dále pak na výskyt triviálních a nepřesně určených příčin smrti. Je však otázkou, do jaké míry tyto kontroly zohledňují nemocniční informační systémy, jejichž prostřednictvím jsou Listy vyplňovány nejčastěji zejm. v nemocnicích. „Papírově“ předané tiskopisy je bohužel nutné kontrolovat a urgovat v tomto ohledu dodatečně. I tak se však jedná o významný posun z hlediska možností kontroly certifikace a využití zpětného dotazování lékařů, které dříve nebylo možné (ČSÚ neměl k dispozici samotný LPZ a informaci o tom, kdo jej vyplnil).

Zavedením možnosti elektronického předávání dat učinila Česká republika zásadní krok a posun z hlediska tzv. e-certifikace, což spolu se zavedením systému IRIS v roce 2011 významně přispívá ke zkvalitnění statistiky příčin smrti. Je však otázkou, jakým způsobem se podaří nový systém předávání LPZ a samotných dat zrealizovat v praxi tak, aby byla zachována maximální úplnost informací. Nemalou roli v tomto procesu sehrávají samotní lékaři, kteří se musí naučit v nových podmínkách pracovat a předávat data dle nově vymezených požadavků, dále pak producenti nemocničních informačních systémů. To si nepochybně vyžádá určitou dobu nutnou na doladění celého systému a jeho fungování, spojenou s řadou přechodný komplikací.

Pro podrobnosti a více informací viz:

Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum