demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187677

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

P. Demeny, G. Mc Nicoll, (Eds.): Population and Development, Earthscan publication, London, 1998
Publikace shrnuje zajímavým a čtivým způsobem nejrůznější aspekty růstu světové populace a jeho důsledky na společnost, životy lidí a globální prostředí. Jedná se o sborník několika článků na dané téma pohybujících se na rozhraní populární a vědecké literatury. Publikace je členěna do pěti kapitol, z nichž první je věnována Dynamice přechodu (The Dynamics of Transition), část druhá se zabývá aspekty Jednice a rodiny (Individuals and Famillies), část třetí zkoumá problematiku Společností a států (Societes and States), v části čtvrté je pozornost zaměřena na Zdroje a prostředí (Resources and Environment) a v části páté se autoři zamýšlejí nad budoucností (Futures). Příspěvky do této publikace jsou od světoznámých autorů jako je P. Demeny, F.A.Hayek, J.Bongaarts nebo A. Sen.


Samuel H. Preston, Patrick Heuveline, Michel Guillot:
Demography, Measuring and Modelling Population Processes,
Blackwell Publishing, Berlin, 2001
Učebnice demografie, obsahuje základní modely a  metody užívané demografy při studiu lidské reprodukce. Jedná se o vyčerpávající úvod do demografické problematiky. Obsahuje kapitoly věnované základním demografickým procesům, populačním projekcím, modelům a metodám populačních odhadů.


A. Hinde: Demographic Methods, Oxford University Press, New York, 1998
Kniha obsahuje demografické metody, principy a postupy aplikované při demografických analýzách, specificke postupy využitelné při analýze plodnosti podle pořadí, meziporodních intervalů, metody analyzující populační růst, populační struktury, projekce. Teoretické části jsou doplněny řadou názorných cvičení včetně řešení na konci publikace.


Jacob S. Siegel, David A. Swanson:
The Methods and Materials of Demography
, 2. vydání, London, Elsevier Academic Press, 2004

Původní vydání knihy je z roku 1971, vzhledem ke změnám k jakým za posledních 30 let došlo jak v rozvoji demografických metod a technik, tak v charakteristikách společností a populací bylo nutné knihu přepracovat pro nové vydání v roce 2004 s ohledem na nové informační zdroje, technologie apod. Jedná se o ucelený přehled demografických metod a technik, je psána velice srozumitelným způsobem a nevyžaduje hlubší matematickou znalost. Každá z metod je vysvětlena postupně, krok za krokem. Kniha plně pokrývá celou škálu demografické problematiky. Věnuje se problematice sběru dat, jejich klasifikace a zpracování a odhalování důležitých zákonitostí populační struktury a vývoje. Obsahuje jak definice a základní klasifikace, tak metody a techniky vyvinuté k sumarizaci a analýze dat.

Kniha je rozdělena do 22 kapitol, obsahuje řadu příloh, slovník pojmů, biografii a doslov autorů, index. Kapitoly jsou seskupeny do 3 tematických sekcí a jedné dodatkové. První sekce (kap. 2-10) pokrývá problematiku velikosti populace, jejího rozložení a struktury. Druhá část zahrnuje kapitoly 11-19 a pokrývá aspekty populační dynamiky, základní faktory populačních změn (porodnost, úmrtnost, reprodukce, migrace). Třetí část obsahuje kapitoly 20-22 a zahrnuje problematiku populačních odhadů a projekcí.


P. Demeny, G. Mc Nicol (Eds): Encyclopedia of Population, New York, 2003
Encyklopedie je určena jak pro velmi odborné čtenáře, tak pro studenty vysokých, ale i středních škol, nevyžaduje znalost specifických demografických termínů. Encyklopedie je uspořádána ve formě článků na jednotlivá témata celkem obsahuje 336 článků od 278 autorů. Na konci druhého dílu encyklopedie jsou uveřejněny tabulky prezentující statistické údaje o populaci (počet obyvatel, hustota, míra přírůstku pro všechny země nad 10 mil. ob.). Články jsou řazeny abecedně, každé téma (= heslo v encyklopedii) představuje samostatný článek k dané problematice. Hesla se neomezují pouze na demografické procesy a jejich aspekty, ale rovněž na významné osobnost demografie. Ke každému příspěvku je uvedena rovněž relevantní bibliografie, včetně internetových zdrojů.

 
G.Caselli, J.Vallin, G.Wunsch (Eds.): Demography: Analysis and Synthesis, A Treatise in Population Studies, Academic Press, USA, 2005
Kniha se skládá ze 4 svazků, v nichž pokrývá téměř kompletně demografickou problematiku, od základních demografických procesů a jejich podmíněností až po důsledky populačního vývoje a jeho biologické, sociální, ekonomické či politické souvislosti Informace jsou zde podávány formou analýzy a následné syntézy: kniha obsahuje jak teoretickou informaci, tak analytický pohled a implikaci v praxi. Publikace obsahuje přes 140 článků od více než 100 autorů, z nichž každý je věnován určitému tématu. Každý z příspěvků je doplněn řadou bibliografických citací.
 
První svazek se ve své první sekci věnuje populační dynamice, populačnímu růstu a základním prvkům populačního vývoje (porodnost, úmrtnost, migrace) s navazující syntézou ve formě populačních modelů. Následující kapitoly se podrobněji zabývají třemi zmiňovanými komponentami populačního vývoje, jejich podmiňujícími faktory, indikátory a souvisejícími teoretickými koncepty. Zatímco druhá sekce I.dílu se podrobněji věnuje problematice plodnosti, II. svazek se zabývá migrací a úmrtností. III. svazek se zaměřuje na historii populační měny a přechází k odhadům jejího budoucího vývoje, přičemž nahlíží zdravotní, socioekonomické, kulturní či enviromentální důsledky. Poslední IV. svazek pokrývá populační teorie, doktríny a politické koncepty, jeho druhá část se věnuje mimo jiné historii výuky demografie. Podrobnější obsah jednotlivých svazků naleznete zde.


Bart J. de Bruijn: Foundations of Demographic Theory (Choice, Process, Context), NethurD Publications, Amsterdam, 1999
Kniha se zabývá teoretickým poznáním v demografii. Je napsána odborným jazykem a je určena pro demografy nebo odborníky z příbuzných oborů. Zejména se zaměřuje na koncepty plodnosti a jejich aplikace v populační politice. Teoretický rámec, který je v publikaci nastíněn, je v závěrečné kapitole aplikován v případové studii rodinného plánování a programu reprodukčního zdraví v Indii. Kniha je dostupná v anglickém jazyce také na internetu.


Donald J. Bogue (Eds.): Readings in Population Research Methodology, UNPF, Chicago, 1993
Publikace ve svých osmi svazcích souhrnně pojednává o demografické metodologii. Je zaměřena na všechny, kteří demografické metody využívají (studenti, demografové, sociologové, geografové, ekonomové...). Kniha je přehledně a podrobně zpracována, může sloužit jako učebnice nebo jako zdroj referencí jednotlivých metod.
První díl je zaměřen na základní nástroje demografické analýzy - míry velikosti, struktury a rozmístění populace, dále na zdroje, hodnocení kvality a korekci demografických dat. Druhý díl pojednává o metodologii úmrtnostních analýz. Třetí o metodologii výzkumu plodnosti. Čtvrtý díl se zaměřuje na sňatečnost, migraci, domácnosti a obecně výzkum rodiny. Pátý díl se zabývá projekcemi, odhady a demografickými modely. Šestý díl je věnován pokročilým nástrojům analýzy (analýza přežívání, multistavové metody, kvalitativní analýzy). Sedmý díl pojednává o antikoncepci a rodinném plánování a osmý o životním prostředí a ekonomii ve vztahu k populaci.
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum