demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187668

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Historie


Již v období první republiky byla úroveň rozvodovosti v českých zemích považována za relativně vysokou. Po druhé světové válce stoupala křivka rozvodovosti jen mírně, její rychlejší nárůst se projevil až v polovině šedesátých let (po přijetí nového zákona o rodině v roce 1963, kterým byl při rozvodu zrušen princip viny, nepřipouštěl se však takzvaný smluvený rozvod. Novelou z roku 1965 byl pak umožněn rozvod i bez souhlasu nevinného manžela, pokud spolu manželé delší dobu nežili - v praxi byla hranice tři roky). Z počáteční úrovně okolo deseti tisíc rozvodů ročně (začátkem 50. let) došlo k prvnímu vzestupu v roce 1955, ke druhému v roce 1965 a poté se roční počty rozvodů celkem pravidelně zvyšovaly. V roce 1969 poprvé překročil absolutní počet rozvodů 20 tisíc a v roce 1984 poprvé převýšil hranici 30 tisíc. Od počátku šedesátých do počátku devadesátých let se ukazatele rozvodovosti zvýšily téměř na trojnásobek.

 

Po roce 1989 se dlouhodobý růst počtu rozvodů zastavil na vysoké úrovni okolo 30 tisíc rozvodů a tento počet se ustálil prakticky po celá devadesátá léta. Dosud nejvíce rozvodů bylo zaznamenáno v roce 1996 (33 113 rozvodů), v tomto roce byla také nejvyšší hrubá míra rozvodovosti (3,21 rozvodů na 1000 obyvatel).

 

V roce 1999 byl přerušen dlouhodobý trend mírného růstu rozvodovosti a počet rozvodů výrazně klesl, a to na úroveň z roku 1971 (tehdy byla ale hrubá míra rozvodovosti 2,4 na rozdíl od 3,2 v roce 1999). Toto náhlé snížení způsobila legislativní změna, protože novela zákona o rodině (č. 91/1998 Sb.) s účinností od 1. srpna 1998 nově upravila podmínky, za kterých může být rozvod uskutečněn. Novela přinesla tyto podstatné změny:

  1. Ztížila rozvody manželství s malými dětmi (soud musí upravit práva a povinnosti rodičů k dítěti pro dobu po rozvodu ještě před rozvodem manželství. Manželství nemůže být rozvedeno, pokud by to bylo v rozporu se zájmy dítěte.) V praxi výši rozvodovosti nejvíce ovlivnilo trávě toto ustanovení.
  2. Zavedla takzvaný nesporný rozvod se zjednodušeným projednáváním (soud v tomto případě nezjišťuje příčiny rozvratu a rozvede manželství, pokud jsou splněny určité podmínky: manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu minimálně šest měsíců nežijí, k návrhu se druhý manžel připojí a manželé mají vyřešeny vzájemné majetkoprávní vztahy a poměr k nezletilým dětem.)

Návrh zákona byl publikován v roce 1996 a již tehdy došlo ke zvýšení intenzity rozvodovosti, protože nestabilní manželství zřejmě předešla připravované změny a rychle se rozvedla. Vyšší počty rozvodů se poté udržovaly až do září roku 1998, kdy vešel zákon v soudní praxi. V říjnu 1998 již bylo rozvedeno téměř o 1 500 manželství méně než v září. Nízké měsíční počty rozvodů trvaly do února následujícího roku a poté se začaly pomalu vracet na původní úroveň. V roce 1999 bylo rozvedeno o 27 % manželství méně než v předchozím roce (23 657 manželství). Postupně s tím, jak se nová legislativa zaváděla do praxe, se během roku 2000 měsíční počty rozvodů nadále zvyšovaly. Roční počet rozvodů v roce 2000 stoupl a i do budoucna lze očekávat další růst a postupné oslabování vlivu zpřísněné legislativy. V roce 2001 vzrostl počet rozvodů opět nad hranici 30 tisíc, to ukazuje, že intenzita rozvodovosti pokračuje ve svém vzestupu, který byl v letech 1999-2000 přerušen pouze dočasně.

V roce 2004, pět let po novelizaci zákona, dosáhl počet rozvodů téměř na hodnotu dosavadního maxima z roku 1996 - rozvedeno bylo 33 060 manželství. V posledních třech letech stagnuje na úrovni 31-31,5 tisíc rozvodů ročně a v roce 2008 bylo rozvedeno 31 300 manželství.

Úroveň rozvodovosti můžeme nejpřesněji popsat pomocí ukazatele úhrnné rozvodovosti, který vztahuje rozvody ke sňatkům, ze kterých vycházejí. Od 60. let 20 století pozorujeme jeho trvalý nárůst, v roce 1996 poprvé překročil hranici 40 % a i nadále stoupá - v roce 1998 se již 43 % z původně uzavřených manželství rozvedlo a po propadu hodnot ukazatele v roce 1999, způsobeném změnou legislativy, se v roce 2000 hodnota úhrnné rozvodovosti již opět pohybovala nad úrovní 40 % (41,18 %).

V současné době končí rozvodem zhruba polovina manželství, v roce 2008 dosahoval ukazatel úhrnné rozvodovosti 49,6 %. Průměrná délka, po kterou spolu rozvádějící se partneři žili v manželství, se pohybuje okolo 12 let (12,3 u manželství rozvedených v letech 2007 a 2008), nejvyšší intenzity dosahuje rozvodovost mezi třetím a šestým rokem trvání manželství.

Graf 1: Počty sňatků, rozvodů a úhrnná rozvodovost na území dnešní ČR od roku 1960


Tab. 1: Vybrané ukazatele rozvodovosti, ČR, 1990-2003, ve vybraných letech
 


Příklad čtení hodnot za rok 2003:

hrubá míra rozvodovosti = 3,22 ... na 1000 obyvatel České republiky (k 1. 7. 2003) v roce 2003 připadalo 3,22 rozvodů

míra rozvodovosti manželství = 14,0 ... na 1000 existujících manželství v roce 2003 připadlo 14 rozvodů

úhrnná rozvodovost = 0,48 ... z původně uzavřených manželství se jich 48 % rozvedlo

 

Mezinárodní srovnání

V mezinárodním srovnání patří Česká republika mezi země s vysokou úrovní rozvodovosti, jako jsou skandinávské země, Rusko a pobaltské státy, Velká Británie a Německo. Naopak k zemím s nejnižší intenzitou rozvodovosti v Evropě patří země se silnou katolickou tradicí, především Itálie, Španělsko a Polsko. Také úroveň rozvodovosti na Slovensku je v porovnání se situací v naší zemi asi o třetinu nižší.

 

Graf 2: Úhrnná rozvodovost ve vybraných evropských zemích, 2002 (Francie, Itálie a Německo údaj za rok 2001)

 

Rozvody a děti v rozvádějících se manželstvích

Vysoká úroveň rozvodovosti je spojena s postupným nárůstem počtu dětí, které prožijí rozvod svých rodičů. V průběhu let 1960-1990 se téměř neměnil podíl rozvedených bezdětných párů (zhruba 30 % všech rozvedených manželství), zvyšovalo se však zastoupení rozvedených manželství se dvěma dětmi (podíl rozvedených manželství se dvěma dětmi byl v roce 1990 o 7 procentních bodů vyšší než v roce 1960, početní nárůst byl téměř 3,6násobný).

V 90. letech se zastoupení rozvodů manželů s nezletilými dětmi mírně snižovalo ve prospěch rozvodů bezdětných manželství. Tím, že se v posledních letech snížil počet mladých vdaných žen, které navíc odkládají narození prvního dítěte, klesal od roku 1996 počet i podíl rozvádějících se manželství s nezletilými dětmi a přibývalo rozvodů mladých i starších manželství bez dětí. Přesto však z celkového počtu rozvodů v roce 1998 tvořily rozvody manželů s dětmi téměř 67 % a od jednoho z rodičů tak bylo odloučeno více než 32 tisíc dětí. V roce 1999, kdyjiž platily zatím poslední výrazné legislativní změny, to bylo téměř 60 % z celkového počtu rozvodů a rozvod svých rodičů prožilo téměř 21 tisíc dětí. V roce následujícím již podíl opět stoupl nad 64 % a rozvod zasáhl více než 28 tisíc dětí. V současné době se podíl rozvádějících se manželství, ve kterých jsou přítomny děti, pohybuje okolo 60% hranice, i když od roku 2000 je patrný mírný pokles a naopak nárůst podílu rozvádějících se bezdětných párů. V roce 2008 byly nezletilé děti v 58,1 % rozvádějících se manželství.

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum