demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188242

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Základní ukazatele


Hrubá míra úmrtnosti (hmú) - nejjednodušší ukazatel vyjadřující úroveň úmrtnosti, je definován jako počet zemřelých připadajících na 1 000 obyvatel (středního stavu). Nevýhodou ukazatele je skutečnost, že nezohledňuje věková specifika dané populace, proto je např. pro srovnání několika územních celků (státy, kraje apod.) častěji používána standardizovaná úmrtnost.

Př. V roce 2003 zemřelo v ČR 111 288 mužů a žen , počet obyvatel (k 1.7.2003 ) činil 10 201 651 osob. Hrubá míra úmrtnosti v roce 2003 byla 10,9 zemřelých na 1000 obyvatel.

Míra úmrtnosti dle věku (úx) (věkově specifická úmrtnost)
 - Počet zemřelých ve věku x (resp. v dané pěti či desetileté věkové skupině) vztažený k počtu obyvatel (středního stavu) v daném věku x (věkové skupině)

Př. V roce 2003 zemřelo v ČR ve věku 50-54 let 3424 mužů, počet mužů ve věku 50-54 let (k 1.7.2003) činil 389 786, míra úmrtnosti ve věku 50-54 let představovala 8,8 zemřelých na 1000 mužů dané věkové skupiny.

S věkem se úmrtnost zvyšuje, výjimku představují nejnižší věkové kategorie a vyšší úmrtnost spojená s prvním rokem života. Ve věku 15 - 35 let se úmrtnost mírně zvyšuje především důsledkem vnějších příčin smrti (úrazy, nehody, otravy apod.). Ve všech věkových kategoriích míra úmrtnosti mužů převyšuje úmrtnost žen (tzv. mužská nadúmrtnost).


Graf 1: Věkově specifická úmrtnost (na 1000 osob)


Střední délka života (naděje dožití) - ukazatel vycházející z úmrtnostních tabulek, vyjadřuje počet let, která v průměru ještě prožije osoba ve věku x. Jedná se o ukazatel hypotetický, vycházející z předpokladu zachování stávajících úmrtnostních poměrů, vyjadřuje úmrtnostní situaci v daném roce.

Nejčastěji se udává střední délka života ve věku 0, tedy při narození, odděleně za obě pohlaví.

Př.: V roce 2003 činila střední délka života mužů 72,03, u žen byla její hodnota 78,51. Znamená to, že právě narozený muž by se, za předpokladu přetrvání stávajících úmrtnostních poměrů po celý jeho život, dožil zhruba 72 let, právě narozená žena by se dožila 78,5 let.


Kojenecká úmrtnost
 - vyjadřuje úmrtnost v prvním roce života, tzn. v průběhu prvních 365 dní života dítěte.

Kvocient kojenecké úmrtnosti (kú) je definován jako počet zemřelých do 1 roku života na 1 000 živě narozených v daném roce.

Př. V roce 2003 ve věku 0 zemřelo v ČR 365 dětí, živě se narodilo 93 685 dětí, kvocient kojenecké úmrtnosti představoval 3,9 zemřelých do 1 roku na 1000 živě narozených.

V dalším podrobném členění lze v prvním roce života dále vymezit úmrtnost:

  • novorozenecká, tj. v průběhu prvních 0 - 27 dní
  • časná 0 - 6 dní
  • pozdní 7 - 27 dní
  • ponovorozenecká 28 - 364 dní


Perinatální úmrtnost - počet mrtvě narozených a zemřelých v průběhu prvních šesti dnů života na 1 000 všech narozených (živě i mrtvě)


 

Výpočet hlavních ukazatelů úmrtnosti:

Hrubá míra úmrtnosti ( D/P*1000) :
D  Zadejte celkový počet zemřelých za určité období na sledovaném území.
P  Zadejte střední stav sledované populace.
hmú =  Výsledná hrubá míra úmrtnosti vyjádřená na 1000 obyvatel.

Kojenecká úmrtnost ( D0/Nv*1000 ) :

D0  Počet zemřelých v dok. věku 0 za určité období na sledovaném území.
Nv  Počet živě narozených ve sledované populaci.
kú =  Výsledná kojenecká úmrtnost vyjádřená na 1000 obyvatel.

Míra úmrtnosti v dokončeném věku x ( Dx/Px*1000) :

Dx  Počet zemřelých v dok. věku x za určité období na sledovaném území.
P0  Střední stav sledované populace v dokončeném věku x
úx =  Výsledná  míra úmrtnosti v dok. věku x vyjádřená na 1000 obyvatel.
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum