demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188082

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Důležitou charakteristikou struktury obyvatel je jeho vzdělanostní složení. V České republice rozlišujeme podle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání obyvatele se základním vzděláním, středoškolským vzděláním bez maturity, středoškolským vzděláním s maturitou a s vysokoškolským vzděláním. Existují i podrobnější členění, která např. rozlišují úplné střední vzdělání všeobecné a úplné střední vzdělání odborné, nebo jsou např. zaměřena i na postgraduální vysokoškolské vzdělání. Pro mezinárodní srovnávání vzdělanostní struktury obyvatelstva slouží ISCED klasifikace


Graf 1: Struktura obyvatelstva staršího 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání, vybrané roky, v %


Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatelstva bylo ve Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) poprvé zjišťováno  v roce 1950. Jeho vývoj od tohoto roku do roku 2001, kdy proběhlo dosud poslední SLDB, znázorňuje Graf 1. Z grafu je patrné, že po celé sledované období se snižuje podíl obyvatel se základním nejvyšším ukončeným vzděláním a naopak se zvyšuje podíl obyvatel se středním vzděláním s maturitou a s vysokoškolským vzděláním. V roce 2001 žilo v České republice podle údajů ze SLDB 23 % obyvatel starších 15 let se základním vzděláním, 38 % se středním vzděláním bez maturity, 28,4 % se středním vzděláním s maturitou a 8,9 % s vysokoškolským vzděláním.


Graf 2: Struktura obyvatelstva staršího 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání a pohlaví, 2001, v %


Odlišnost vzdělanostní struktury mužů a žen zachycují Grafy 2 a 3. V roce 2001 (opět podle dat ze SLDB a týkajících se pouze obyvatel starších 15 let) bylo výrazně více žen se základním vzděláním (29,1 % žen oproti 16,5 % mužů) a naopak značně převažoval podíl mužů se středoškolským vzděláním bez maturity (45,3 % mužů a 31,1 % žen). Více mužů mělo taktéž vysokoškolské vzdělání (10,8 %, zatímco žen jen 7,1 %) a středoškolské vzdělání s maturitou měly převážně ženy (31 % žen a 25,5 % mužů). Uvedené rozdíly mezi pohlavím představují dlouhodobější trend. Důvodem většího podílu žen se základním vzděláním je jejich větší zastoupení ve vyšších věkových skupinách, ve kterých u žen převažuje právě základní vzdělání (viz Graf 3). V roce 2001 je u žen starších než 35-39 let spolu s věkovou skupinou patrný výrazný nárůst podílu žen se základním vzděláním. Podobný, ne však již tak výrazný, nárůst se vyskytuje i u mužů starších 55-59 let. Naopak mladší věkové skupiny se vyznačují vyšší úrovní vzdělání než starší věkové skupiny*, přičemž tento rozdíl je výraznější u žen.
 
Graf 3: Struktura obyvatelstva staršího 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání, věkových skupin a pohlaví, 2001, v %

 

 

* V nejmladší věkové skupině (15-19 let) většina osob ještě neukončila studium na střední škole, a proto zde převažuje základní vzdělání a obdobně věková skupina 20-24 let v sobě zahrnuje ještě studenty vysokých škol, a proto je v této věkové kategorii nadhodnoceno středoškolské vzdělání s maturitou.

 

 

 

 

 


 

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum